Site Overlay

ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Tataur Mikagal
Country: Sri Lanka
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 19 November 2010
Pages: 334
PDF File Size: 17.67 Mb
ePub File Size: 2.25 Mb
ISBN: 236-1-30901-464-9
Downloads: 45148
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dalabar

Jo jedan razlog u prilog zakljuku da u ovjeku postoji inhe rentni poticaj borbe za slobodu lei u injenici da je sloboda uvjet cjelovitog razvoja linosti, njenog mentalnog zdravlja i bla gostanja; njeno odsustvo osakauje ovjeka i nezdravo je.

Izgledalo bi da taj stav takoer objanjava neke od potekoa koje su implicirane ranije iznesenim eksperimentom Erivh, koji je anatomijw da mievi koji izraavaju visok stupanj aanatomija nog ponaanja nisu zainteresirani za parenje.

Ali narcisoidni voa ne upotrebljava svoju narcisoidnu karizmu jedi no kao sredstvo politikog uspjeha; njemu su potrebni uspjeh i aplauz radi vlastite mentalne ravnotee.

Za tu su pretpostavku pokuali pronai potvrdu u po dacima o ivotinjama i o naim prethistorijskim precima koji su, da bi posluili toj svrsi, morali biti iskrivljeni. Tezu o uroenoj tenji ratu odbacuju ne samo povijesne inje nice ve takoer, to je vrlo vano, historija primitivnog ratova nja.

U povijesti se deava isto. Tako su desyruktivnosti nade esto bili nagnani na zauzimanje defenzivnog i pretjerano optimi stinog stajalita o ovjeku. Ipak u, neto dalje u te kstu, iznijeti hipotetiku sugestiju.

Usprkos tako velikim razlikama izmeu taoizma, budizma, proroanskog judaizma i kranstva Evanelja, te religije imaju jedan zajedniki cilj: To je stajalite proizilo iz nepokolebljivog uvjerenja o superiornosti dananje civilizacije nad predtehnikim kulturama. Osim toga, takva proricanja ugroenosti izvana esto su sama sebi svrhom: Taj eksperiment ukazuje na to da je muki hormon stimulacija za borbeno ponaanje, a ne uvjet bez kojeg se ono ne bi moglo pojaviti.

On se uglavnom primjenjivao na rano djetinjstvo i na psihoze16, no njegova dalekosena vanost lei upravo u njegovoj ulozi stva ranja normalne ili takozvane neurotine linosti. Posljednjih su godina mnogi analitiari prouavali pojam primar ne narcisoidnosti u djetinjstvu i pretpostavili su postojanje objek tivnih odnosa u mnogo ranijem periodu no to je to uinio Freud.

  COIMBATORE KRISHNARAO PRAHALAD PDF

However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Grupna narcisoidnost je jedan od najvanijih izvora ljudske agresije i jo k tome, kao i svi ostali oblici agresije, reakcija na napadanje vitalnih interesa.

drstruktivnosti

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

O dvoznanosti nade Dodatak: Razumijevanje pohlepe je pomueno njenom identifikacijom sa sebinou. Zbog toga destruktuvnosti strah jednako uvje tovan stvarnim ugroenostima kao i unutranjom okolinom koja ga raa ak i uz neznatnu vanjsku stimulaciju. Freudovu ideju o potpuno narcisoidnoj prirodi psihoza takoer je napustila veina psihoanalitiara. U slijedeem se slaem samo s narcisoidnou to se manifestira u osjeanju grandioznosti. Ja, koji sam zapravo mrav, pripadanjem grupi postajem div.

Pojedini vojnici su bili motivirani osjeajem ljudsek se bore za svoje ivote, te da se radi o ubiti ili biti ubijen. Ali to je izopaenje destruktivmosti znaenja rijei efektuirati od latinskog ex-facere, initi. Za ovu je dilemu karakteristino da su se u internacionalnim ugovorima koji su regulirali odnos prema ratnim zarobljenicima sve sile slagale u pogodbi da se zabranjuje vladi da vri propa gandu meu svojim ratnim zarobljenicima protiv njihovih vla stitih vlada.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Linked Data More info about Linked Data. Da bi se slomila poslunost, bar kod znatnog dijela vojske i civilnog stanovnitva, trebalo je otprilike tri ili etiri godine uasnog ivota u rovovima i porast uvida u injenicu da ih njihovi voe koriste za ciljeve rata koji nemaju nita zajedniko s obra nom. Bowlby koji, suprotno, rezoniraju s velikom umjenou da je mir na kooperacija jednako prirodna i osnovna tendencija u ljudskim odnosima kao borba, a opet smatraju rat bitno psiholokim pro blemom.

Simpson, Pri ispitivanju Danvinove liste psihikih crta istie se vie ele menata. Ja-cobs ericb drugi, Misliti da je taj rat svoj izvor imao u elji francuskog, njemakog, britanskog i ruskog stanovnitva da se rasterete svoje agresivnosti neistinito je i slui iskljuivo funkciji odvlaenja panje od osoba i drutvenih uvjeta odgovornih za jedno od naj veih ericch u povijesti.

U zapadnoj kulturi nalazimo isti fenomen: Freud, iznosi miljenje da rat egich uzroko van ljudskom destruktivnou, ve njegov uzrok vidi u stvarnim sukobima meu grupama, koji su uvijek bili rjeavani nasiljem, budui da nije postojao meunarodni zakon prema kojem bi kao u civilnom zakonu sukobi mogli biti mirno destruktivnoshi.

  CD4051BCN DATASHEET PDF

Ne moe se vratiti pred ljudskom stanju harmonije s prirodom i ne zna kamo e stii bude li iao naprijed. Ali ti uspjesi nisu bili takvi da bi opravdali njihov osjeaj samosigumosti i nepobitnu ispravnost esto manifestiranu u aroganciji; istovremeno je njihova narciso idnost bila ograniena u poreenju s narcisoidnou ovjeka kao to je bio Hitler.

To moe biti jedino rezultat drastinih promjena u drutvenoj organizaciji koju tre ba preobratiti od orijentacije na vladajuu silu vlasnitva na i votnu orijentaciju; od imanja i nagomilavanja bivstvovanju i su djelovanju. Zbog injenice da je istinska revolucionarna ljdske, kao destrukivnosti sva ka agresija nastala iz poticaja obrane vlastitog ivota, slobode ili dostojanstva, bioloki racionalna i da je dio normalnog ljudskog djelovanja, ne smije se zaboraviti da unitavanje destruction ivota uvijek ostaje unitavanje, ak i kada je bioloki opravda no; stvar je neijih vjerskih, moralnih ili politikih principa vje rovati da je ljudski opravdano ili nije.

U odreenim granicama moe. Finding libraries that hold this item Stoga je anatlmija razumljiva pretpostavka da su njome obdarena sva ljudska bia, a ne samo mukarci. Radi detaljnog uvida u narcisoidnost vidi E. S druge strane, primjena mukih hormona u drugim eksperimentima ne raa neprijateljstvo, ve tendenciju kretanja naprijed i zbog toga redukciju koenja nor malnog borbenog ponaanja. Valja napomenuti da je pacijent nor malno bio vrlo uljudan ovjek, koji se prema meni, i prije i po slije te provale gnjeva, odnosio s potovanjem.

Djole Iznogud –

On objedinjuje njegovu energiju. Rije agresirati mora da je rano poprimila znaenje napada, jer je u ratu kretanje naprijed obino poetak napada. U doslovnom smislu rijei moe se odgo voriti: Postoje mnogi relevantni faktori koje treba razmotriti prilikom odgovaranja na to pitanje.

Bez jakih afek-tivnih veza sa svijetom on bi patio od konane izolacije anatoimja izgub ljenosti.