Site Overlay

HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Samulkis Gokora
Country: Kuwait
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 24 January 2015
Pages: 351
PDF File Size: 18.36 Mb
ePub File Size: 2.59 Mb
ISBN: 411-6-87447-733-7
Downloads: 77153
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinogrel

Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes?

Kan jy dit alles ten volle nakom? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ons mag die Naam van God nie laster of misbruik deur te vloek adeur ‘n valse eed b of deur onnodig te sweer nie kateigsmus.

Op die tiende Sondag moet die pastor voor die prediking die spreuke voorlees waarin elkeen vermaan word oor sy beroep, soos dit aan die einde van die Kategismus verskyn. Wat gebied God in die eerste gebod? Om deur die krag van sy Godheid a die las van die toorn heidelvergse God b in sy mensheid te kon dra c en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee d. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes b en die Heilige Gees wat die geloof werk cbeloof nie.

Daarna moet hy die Tien Gebooie duidelik aan die gemeente voorlees. Wat glo jy van “die Heilige Gees”? Afrikaans pdf Article in xml format Article references How to cite this article Automatic translation.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees a? Waaruit ken jy jou ellende?

Derdens dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur c deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie d. Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink?

  LUCIA CAPACCHIONE PDF

Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig.

Acta Theologica

Ons bepaal hiermee dat u kennis neem van die volgende: Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter a. Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie?

God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie a. Dit was dus dringend noodsaaklik vir die kerkhervormers om kort en eenvoudige samevattings van die hoofpunte van die suiwer Christelike leer wat uit die Bybel geput is, op te stel en om die lidmate daaruit op te voed in die regte kennis en vrees van die Almagtige en van sy saligmakende Woord as die enigste fondament van alle deugde en gehoorsaamheid.

Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Heidelbegrse dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig.

Heidelbergse Kategismus

Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar aek nie hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom kstegismus nie – om God daarin ewig te prys b.

Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal d en my uit alle heerskappy van kategissmus duiwel verlos e. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, a sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen.

Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry c hfidelbergse, en ons deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen d. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die heidelbergsee verdoemenis op hulle rus, solank hulle hulle nie bekeer nie a.

  LRINEC SCORE PDF

Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie bmaar kan ons onsself as ‘n dankoffer aan Hom toewy c. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help b.

Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie b. Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees? Hoe ‘n middelaar en verlosser moet ons dan kkategismus Waarom noem jy Hom “ons Here”?

Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het a. Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus Smit, D. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met ‘n gelowige hart j aanneem.

Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie amaar deur die lewende verkondiging van sy Woord laat onderrig b. Ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

God kategismys dat daar aan sy geregtigheid voldoen word a. Cited by Google Similars in Google. Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk heieelbergse nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal f.

A kategis,us section further develops this claim by showing how the comfort of the first question and answer forms the continuing motif, providing the theme and structure of the Catechism. Wat is die afsterwing van die ou mens? Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat Hy self aan ons geleer het a. Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel d.